Mentem.sk - obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Nezisková organizácia Mentem - brain training, z.s., so sídlom Šimáčkova 674/137, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 03514161, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel L, vložka 20119 (ďalej len "Prevádzkovateľ") je v Českej republike výhradným prevádzkovateľom služby pod názvom Mentem (ďalej len "služba Mentem.sk" alebo len "služba").
  2. Vzťah Prevádzkovateľa s používateľmi služby Mentem (ďalej len „Používatelia“ alebo „Používateľ“) sa riadi týmito obchodnými podmienkami (ďalej zároveň „Podmienky“).
 2. Definície pojmov
  1. Mentem je internetový online server ponúkajúci tréning kognitívnych funkcií človeka s cieľom zlepšiť funkcie, ako je pamäť, pozornosť, rýchlosť, priestorová orientácia a myslenie.
  2. Tréningová hra je na mieru vyvinutá aplikácia, ktorá môže pravidelným používaním zlepšiť kognitívne funkcie človeka.
  3. Prevádzkovateľom je nezisková organizácia Mentem - brain training, z.s., so sídlom Šimáčkova 674/137, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 03514161, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Brne, oddiel L, vložka 20119.
  4. Používateľom je každá osoba, ktorá Mentem používa, či už ako registrovaný používateľ ,alebo bez registrácie na základe skúšobného režimu.
  5. Internetovými stránkami Prevádzkovateľawww.mentem.sk.
  6. Cenník stanovuje výšku cien za používanie služby Mentem a ďalších súvisiacich poplatkov. Aktuálny Cenník je k dispozícii na Internetových stránkach Prevádzkovateľa (www.mentem.sk/cenik/).
 3. Registrácia
  1. Na používanie Služby je potrebné registrovať sa vyplnením registračného formulára na Internetových stránkach Prevádzkovateľa (ďalej len „Registrácia“). Aj v prípade, že Služba alebo jej časť na jej používanie (aj len obmedzené) nevyžaduje vykonanie Registrácie, riadi sa používanie Služby týmito Podmienkami. Používateľ je aj v takom prípade povinný sa s týmito Podmienkami zoznámiť a vyslovuje s týmito Podmienkami súhlas začatím používania Služby. Ak Používateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, je povinný zdržať sa používania Služby.
  2. Registračný formulár. Registrácia sa vykonáva vyplnením a odoslaním registračného formulára nachádzajúceho sa na stránkach www.mentem.sk/registrovat/, kde je zároveň presne popísaný registračný proces.
  3. Registračné údaje. Pri Registrácii je Používateľ povinný uviesť správne a úplné údaje o svojej osobe, ktoré sú označené za povinné (ďalej len „Povinné osobné údaje“). Bez poskytnutia Povinných osobných údajov nie je možné dokončiť registráciu a používať službu Mentem. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v budúcnosti v súvislosti s poskytovaním Služieb zmeniť rozsah Povinných osobných údajov a vyžadovať oznámenie ďalších údajov o Používateľovi. Ostatné údaje poskytuje Používateľ dobrovoľne. Poskytnuté údaje môže Používateľ kedykoľvek doplniť, zmeniť či upraviť. Používateľ je uzrozumený s tým, že niektoré z poskytnutých údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.
  4. Súhlas s Podmienkami. Pred dokončením Registrácie je Používateľ povinný oboznámiť sa s týmito Podmienkami. Udelenie súhlasu je potrebnou podmienkou pre dokončenie Registrácie a používanie služby Mentem. Súhlas Používateľ vyjadruje začiarknutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“, ktoré je umiestnené v registračnom formulári.
  5. Dokončenie registrácie. Okamihom dokončenia Registrácie (t. j. prijatím potvrdenia o úspešnom dokončení Registrácie) je založený zmluvný vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, ktorý sa riadi týmito Podmienkami. S cieľom vylúčiť pochybnosti strany vyhlasujú, že vykonaním Registrácie Používateľ vyslovuje súhlas s týmito Podmienkami, výslovne akceptuje všetky ich ustanovenia a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá v nich stanovené. Dokončením Registrácie sa Používateľ zaväzuje uhradiť ceny a poplatky za Službu podľa platného Cenníka.
  6. Aktivácia. Služba tréningu kognitívnych funkcií je používateľovi zadarmo dostupná 7 kalendárnych dní. Následná služba bude Používateľovi aktivovaná po prijatí platby v plnej výške za poskytnutú Službu (v dĺžke objednaného obdobia, potom môže byť predĺžená ďalšou registračnou platbou podľa aktuálneho cenníka na www.mentem.sk/cenik/). Užívateľ je oprávnený bezplatne ukončiť svoj tréning po 7mi dennej skúšobnej dobe, po ktorej sa rozhodne, či má záujem pokračovať v platenej podobe.
  7. Používateľský účet. Dokončením registrácie vznikne Používateľovi jeho Používateľský účet, do ktorého má prístup cez svoje meno používateľa a heslo (ďalej len „Prístupové údaje“). Zákazník je povinný neoznamovať Prístupové údaje tretím osobám a chrániť ich pred zneužitím. Jeden Používateľský účet nie je povolené využívať a používať viacerými Používateľmi.
 4. Vznik, trvanie a ukončenie Zmluvy
  1. Zmluva môže byť uzatvorená elektronicky registráciou prostredníctvom webového formulára Prevádzkovateľa. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej akceptácie zmluvnými stranami, t. j. potvrdením webového registračného formulára Prevádzkovateľom.
  2. Užívateľ má možnosť zmazať svoj užívateľský účet v sekcie Nastavenia vo svojom profile. Tento účet sa plne zmaže do 24 hodín.
  3. Prevádzkovateľ môže vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou, t. j. zrušiť Používateľovi jeho Používateľský účet:
   1. v prípade porušovania Podmienok Používateľom;
   2. v prípade existencie dôvodného podozrenia, že Používateľ zneužíva Službu alebo používa Službu v rozpore so záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s dobrými mravmi;
   3. v prípade, že umožňuje používať jeho Používateľský účet ďalším osobám;
   4. pri zriaďovaní alebo zmene Služby sa zistí, že Službu nie je možné z objektívnych príčin (technických dôvodov) zriadiť, alebo pri zriadení Služby, vykonávaní zmeny služby alebo pri odstraňovaní porúch Používateľ neposkytuje dostatočnú súčinnosť Prevádzkovateľovi v súlade so Zmluvou alebo sa pri poskytovaní Služby zistí, že Službu nie je možné riadne v súlade so zmluvou poskytovať.
  4. V prípade, že dôjde k ukončeniu Zmluvy z dôvodov vymazania Používateľského účtu na základe žiadosti Používateľa, nemá Používateľ nárok na vrátenie uhradených poplatkov za používanie Služby. Takisto nemá Používateľ právo na vrátenie uhradených poplatkov v prípade ukončenia Zmluvy z dôvodu na strane Používateľa (čl. 4.3. týchto Podmienok).
  5. V prípade ukončenia zmluvy z dôvodu na strane Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Používateľovi uhradené poplatky za Službu v počte dní zostávajúcich do konca obdobia Používateľom zaplateného.
  6. Používateľ má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od jej uzavretia. Odstúpenie musí byť Prevádzkovateľovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie môže Používateľ zasielať, okrem iného, na adresu sídla Prevádzkovateľa. V prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší.
  7. Používateľ pri uzavretí Zmluvy výslovne žiada Prevádzkovateľa, aby začal plniť svoje povinnosti pred uplynutím lehoty na odstúpenie, teda aby pred uplynutím lehoty na odstúpenie sprístupnil Používateľovi Službu. Používateľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy nemá Používateľ nárok na vrátenie poplatku za obdobie, keď mu bola Služba sprístupnená na používanie.
  8. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Prevádzkovateľ peňažné prostriedky prijaté od Používateľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, okrem peňažných prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku.
 5. Platobné podmienky
  1. Prevádzkovateľom poskytované Služby sú platené. Výška poplatkov za používanie Služby je zverejnená na internetových stránkach Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť výšku poplatkov.
  2. Používateľ má nárok na 7 dní bezplatného používania tréningového systému pre nanovo registrovaného. Nie je povolených viac registrácií pre jedného používateľa. V prípade, že zistí Prevádzkovateľ toto porušenie Obchodných podmienok, je oprávnený okamžite účet zablokovať, takisto ako prístup z danej adresy IP.
  3. Po bezplatnom období 7 dní má užívateľ možnosť bezplatne a bez poplatkov službu ukončiť, respektíve neuhradit platenú verziu. Na to má plné právo a nevzniká mu tak žiadna povinnosť voči Poskytovateľovi.
  4. V prípade, že uplynie obdobie, na ktoré má Používateľ zaplatené používanie Služby, a Používateľ neuhradí poplatok za ďalšie obdobie, bude mu Služba automaticky Prevádzkovateľom deaktivovaná, pričom k jej opätovnej aktivácii môže dôjsť zaplatením poplatku na ďalšie obdobie.
 6. Práva a povinnosti
  1. Vyhlásenie Používateľa. Používateľ voči Prevádzkovateľovi vyhlasuje a zaručuje, že:
   1. je plne svojprávny;
   2. jeho svojprávnosť nebola obmedzená v rozsahu znemožňujúcom mu vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami a používanie Služby;
   3. všetky údaje, ktoré o sebe pri Registrácii poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a správne;
   4. používaním Služby zo strany Používateľa za podmienok uvedených v týchto Podmienkach nedôjde k porušeniu platných právnych predpisov;
   5. sa pred začatím používania Služby dôkladne oboznámil s týmito Podmienkami, že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi.
  2. Všeobecné záväzky Používateľa. Používateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok, zaväzuje, že:
   1. nebude sťahovať, kopírovať či obdobným spôsobom nakladať s dátami, informáciami a tréningovými hrami umiestnenými na Internetových stránkach Prevádzkovateľa;
   2. neposkytne svoj Používateľský účet na používanie ďalšej osobe ani práva zo svojho Používateľského účtu na nikoho neprevedie;
   3. nebude publikovať texty, články a iné materiály umiestnené na Internetových stránkach Prevádzkovateľa bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa a uvedenia zdroja týchto materiálov;
   4. nevykoná Registráciu, ak by jej vykonaním zo strany Používateľa došlo k porušeniu platných právnych predpisov;
   5. bude používať Službu iba na účel, na ktorý je určená, a nebude ju zneužívať;
   6. na prístup k Službe nebude využívať (ani sa nebude snažiť využívať) iné rozhranie než rozhranie poskytnuté, príp. schválené Prevádzkovateľom;
   7. zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel potrebných na prihlásenie Používateľa a na prístup k Službe, najmä tieto identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej tretej osobe;
   8. ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi Prevádzkovateľovi;
   9. nebude robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Službu;
   10. bude riadne a včas platiť cenu za poskytovanú Službu.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený:
   1. požadovať od záujemcu o uzavretie Zmluvy doloženie údajov potrebných na uzavretie Zmluvy;
   2. jednostranne meniť tieto Podmienky;
   3. meniť kedykoľvek tréningové programy služby Mentem (tréningové procesy, hry, druhy tréningu a ďalšie);
   4. pri porušení týchto podmienok s okamžitou účinnosťou znemožniť či obmedziť Používateľovi používať Službu;
   5. Používateľovi dočasne, a to v najnutnejšom rozsahu, obmedziť používanie Služby, ak hrozí škoda Prevádzkovateľovi, Používateľovi či tretej osobe, najmä v dôsledku nelegálnych aktivít tretích osôb, hakerov a pod., a ak nie je možné vzniku tejto škody zabrániť inak;
   6. nezriadiť Službu alebo nerealizovať zmenu Služby požadovanú Používateľom v prípadoch, keď Používateľ porušuje Podmienky.
  4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
   1. za dojednanú cenu poskytovať Používateľovi Službu za podmienok v rozsahu dojednaných Zmluvou a týmito Podmienkami;
   2. umožniť Používateľovi oboznámiť sa s platným znením Podmienok;
   3. informovať Používateľa o podstatných zmenách Zmluvy a Podmienok;
   4. bezodkladne odstrániť vzniknuté poruchy v poskytovaní Služby, ktoré sú na strane Prevádzkovateľa;
   5. udržiavať svoje technické zariadenie a technickú infraštruktúru elektronických komunikácií v takom technickom a prevádzkovom stave, aby bola Služba poskytovaná v súlade s podmienkami a parametrami uvedenými v Zmluve a v príslušných právnych predpisoch;
   6. informovať Používateľa o všetkých obmedzeniach, prerušeniach, zmenách alebo nepravidelnostiach s poskytovaním Služby, ktoré sú Prevádzkovateľovi v dostatočnom predstihu známe;
   7. nezasahovať do dát Používateľa, okrem prípadných nutných technických opráv a údržby.
 7. Autorské právo
  1. Používatelia nie sú oprávnení použiť akýkoľvek materiál uvedený na Internetových stránkach Prevádzkovateľa inak než na účely používania Služby podľa týchto Podmienok. Používatelia najmä nie sú oprávnení vytvárať kópie a ďalej ich šíriť, publikovať uvedený obsah na inom mieste, ani ho zasielať či inak odovzdávať, ak na to predtým nezískali písomný súhlas Prevádzkovateľa. Používateľom nie je povolené publikovať, odovzdávať, posielať ďalej a ponúkať obsah Internetových stránok Prevádzkovateľa. Tento zákaz zahŕňa všetky texty, audioklipy, videá, obrázky, aplikácie a ďalší obsah, ktorý je pre Používateľa dostupný na Internetových stránkach Prevádzkovateľa.
  2. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že materiály dostupné na Internetových stránkach Prevádzkovateľa súvisiace so službou Mentem sú chránené autorským právom či inými právami a zákonmi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo. Okrem výnimiek výslovne stanovených Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s tým, že nebude predávať, udeľovať oprávnenia, požičiavať, meniť, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, sprostredkovávať, zverejňovať, realizovať, publikovať, upravovať, editovať alebo vytvárať akékoľvek derivácie na základe týchto materiálov. Všetky oprávnenia vychádzajúce z autorského práva sú vyhradené.
 8. Ochrana osobných údajov a dát
  1. Ochrana osobných údajov Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOÚ“).
  2. V súlade s čl. 3.3 Podmienok vyžaduje Prevádzkovateľ v rámci Registrácie povinné osobné údaje. Používateľ môže dobrovoľne podľa svojho uváženia oznámiť Prevádzkovateľovi ďalšie nepovinné údaje. Prevádzkovateľ od Používateľa nevyžaduje ani nebude vyžadovať akékoľvek citlivé údaje. Ak Používateľ poskytne v rámci Služieb akékoľvek citlivé údaje, robí tak dobrovoľne na základe svojho uváženia. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  3. Vykonaním Registrácie udeľuje Používateľ v súlade so ZoOÚ súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov poskytnutých podľa týchto Všeobecných podmienok Prevádzkovateľovi ako správcovi na účel identifikácie Používateľa pri používaní Služby Prevádzkovateľa. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov počas trvania Zmluvy. Ak nezvolí Používateľ inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie Zmluvy.
  4. Spracovanie Osobných údajov, ktoré je podmienené súhlasom, je účastník oprávnený kedykoľvek odmietnuť, resp. oprávnený odvolať súhlas, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa.
  5. Používateľ má právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o informáciu o spracovávaní svojich Osobných údajov. V takom prípade Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi informácie v rozsahu stanovenom ZoOÚ. Ak sa Používateľ domnieva, že Prevádzkovateľ spracováva jeho Osobné údaje v rozpore so ZoOÚ, má právo požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Používateľ je ďalej oprávnený sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.
  6. Strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím stranám žiadne obchodné informácie a údaje, ktoré získali v súvislosti s využívaním Služby a mohli by poškodiť niektorú zo zmluvných strán.
  7. Používateľ dáva Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením základných údajov o Používateľovi v rozsahu potrebnom na propagáciu Služby.
 9. Zodpovednosť za škodu a ďalšia dohoda
  1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát či dočasným prerušením Služby, ak stratu, poškodenie dát alebo dočasné prerušenie nezavinil, alebo ak Službu dočasne prerušil zo zákonných dôvodov či z dôvodov uvedených v týchto Podmienkach.
  2. Prevádzkovateľ následky uvedené v predchádzajúcom odseku nezavinil, ak boli spôsobené tretími osobami, napríklad hakermi, inými Používateľmi alebo inými subjektmi (napr. dodávateľmi elektrickej energie). Právo Používateľa na náhradu škody voči týmto subjektom tým nie je dotknuté. Ďalej sa má za to, že Prevádzkovateľ následky uvedené čl. 9.1. Podmienok nezavinil, ak vznikli z dôvodov vyššej moci, predovšetkým v dôsledku živelnej pohromy, štátnych prevratov alebo z iných objektívnych príčin nezávislých od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľom nepredvídateľných.
  3. Prevádzkovateľ má povinnosť vyvíjať maximálnu možnú snahu voči predchádzaniu situáciám a následkom uvedeným v čl. 8.2. Podmienok.
  4. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za výpadok servera so službou Mentem.sk kratší ako 24 hodín. V prípade ďalšieho výpadku a súvisiacej nemožnosti používať Službu má Používateľ právo na vrátenie pomernej časti uhradených poplatkov za obdobie, keď nebola Služba prístupná.
  5. Používateľ berie na vedomie, že projekt Mentem.sk a jeho tréningové programy sú vedecky podložené, avšak Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom negarantuje ani nezaručuje presné výsledky, konkrétne zlepšenie či iný pokrok v osobnom rozvoji Používateľa. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu či vrátenie zaplatených poplatkov v prípade, že používanie služby Mentem.sk nebude sprevádzané konkrétnymi preukázateľnými pozitívnymi výsledkami.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť Podmienky, a to všetky ich ustanovenia. Túto zmenu je povinný oznámiť Používateľovi na svojich internetových stránkach alebo odoslaním e-mailu Používateľovi aspoň jeden mesiac pred dňom účinnosti nových Podmienok. V prípade, že Používateľ s novými Podmienkami nesúhlasí, je oprávnený vypovedať Zmluvu, a to bez sankcie a s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede Prevádzkovateľovi. Túto skutočnosť je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi písomne do 20 dní od dátumu uverejnenia nových Podmienok na Internetových stránkach Prevádzkovateľa. Ak Používateľ v tejto lehote neoznámi Prevádzkovateľovi výpoveď Zmluvy, má sa za to, že návrh nového znenia Podmienok prijal. Aktuálne znenie Podmienok je k dispozícii na Internetových stránkach Prevádzkovateľa.
  2. Ak bude niektoré ustanovenie Podmienok či Zmluvy uznané za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, nebude tým dotknutá platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Podmienok či Zmluvy.
  3. Používateľ vyhlasuje, že sa s týmito Podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí, a prístupom k Službe ich akceptuje.
  4. Zmluva sa riadi Podmienkami a právnymi predpismi ČR a všetky spory medzi zmluvnými stranami podliehajú výhradnej právomoci súdov a orgánov v ČR.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť s účinnosťou od 16.3.2015.